Heb je een klacht?

Gewoon Thuis

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Busy 4Kidz of zijn er problemen met een gastouder?
Dan kun je een klacht bij ons indienen, op deze manier kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op jouw wensen.
Klik hier voor onze (interne) klachtenprocedure.

Eind 2015 heeft Busy 4Kidz gastouderbureau zich geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


Geschillencommissie:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Vermoeden van kindermishandeling?

Heb jij hier vragen over? Neem dan direct contact met ons op!
Kindermishandeling kan een blijvende, schadelijke invloed hebben op een kind.

Gastouders hebben een signaleringsverantwoordelijkheid.

Je kunt als gastouder tijdens je contacten met kinderen signalen van vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing opmerken.Je overlegt na signalering met jouw bemiddelingsmedewerker over de te voeren strategie en stappenplan.
Van jou wordt verwacht dat:jouw zorgen rond kindermishandeling signaleert en dit overlegt met jouw bemiddelingsmedewerker.

De Bemiddelingsmedewerker coördineert het vervolg en is degene die, indien nodig, een melding doet bij Veilig thuis.

In ons protocol is de bemiddelingsmedewerker de centrale persoon wat betreft vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zij/Hij is verantwoordelijk voor het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling, het in gang (laten) zetten van hulp en waar nodig bescherming.
Bekijk hier de: Signalen van kindermishandeling & misbruik

Busy 4Kidz maakt ook gebruik van meldcode kindermishandeling.
Voor meer informatie klik hier!