Oudercommissie

Gewoon Thuis

De oudercommissie


Wij zoeken nog nieuwe leden!


Zowel voor ouders als ons gastouderbureau is de oudercommissie belangrijk.
De ouder(commissie) kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren).
De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.


Busy 4Kidz vindt het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de opvang van jouw kind(eren). Jouw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de gastouders van Busy 4Kidz. Door jouw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwalitatieve opvang aanbieden. De oudercommissie zet zich in voor de kwaliteit van de opvang. Ouders/verzorgers hebben namelijk wel degelijk iets te zeggen over zaken zoals kwaliteit, hygiëne, werkwijze van de gastouders en algemeen beleid. Wettelijk is geregeld dat een oudercommissie adviesbevoegdheden heeft.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn onder meer:

 • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders;
 • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang;
 • het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
 • het zorgen voor duidelijke informatieverstrekking aan de ouders, over de activiteiten van de oudercommissie.

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
 • Het pedagogisch beleid
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van het gastouderbureau

De oudercommissie van Busy 4Kidz:

Angela Groeneveld-de Boer (voorzitter)
Lindy Daling  (Secretaris)


PDF documenten:

Reglement Oudercommissie 2017
Brochure de Oudercommissie

Notulen vergaderingen:
Notulen 6 juni 2017
Notulen 21 november 2016


Voor meer vragen of wilt je graag ook deel uit maken van onze oudercommissie?  Stuur dan even een mail met je gegevens naar:
oudercommissie@busy4kidz.nl